Algemene Voorwaarden voor diensten van Luyten.Website

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Luyten Wouter (ondernemingsnummer BE 0882.753.745), verder genoemd “Luyten.Website”. Indien Luyten.Website afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van Luyten.Website tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat Luyten.Website de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door Luyten.Website vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. Luyten.Website verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. De leveringsverbintenis van Luyten.Website van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de door Luyten.Website vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van het contract. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat Luyten.Website de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze overeenkomst en zal Luyten.Website de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat Luyten.Website de externe partij raadpleegt, beschikbaar is aan een andere prijs, vervalt deze overeenkomst en zal Luyten.Website aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe overeenkomst tot stand komt tussen partijen. De Algemene Voorwaarden worden door het versturen van de bestelling, als integraal en zonder enig voorbehoud aanvaard beschouwd door de klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Luyten.Website.

2. Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending van ten vroegste twee maanden en ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

3. Prijzen

De prijzen die door Luyten.Website op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 4. De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van uitgevoerde betalingen. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Luyten.Website worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijke communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het contract kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende zending binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving. Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt Luyten.Website zich alle recht voor en kan Luyten.Website bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

Prestaties worden steeds aangerekend naargelang het effectief aantal gepresteerde werkuren. Tenzij expliciet anders vermeld, gebeurt de aanrekening van werkuren per begonnen blok van 10 minuten. Welk tarief aangerekend wordt, hangt af van de keuze die u als Klant neemt. De klant kan opteren om gebruik te maken van een Support Pack, waarin steeds een welbepaald aantal uren inbegrepen zijn, die opgenomen kunnen worden binnen een periode van 1 kalenderjaar. Deze uren worden aangerekend aan een afwijkend tarief. Indien het aantal uren in het Support Pack wordt overschreden, worden de extra uren aan hetzelfde tarief aangerekend als de uren in het Support Pack. Deze uren zijn niet overdraagbaar naar een volgende periode. Een Support Pack wordt steeds stilzwijgend verlengd per jaar.

Prestaties die gelinkt zijn aan het draaiende houden van de hosting omgeving en configuratie van de hosting omgeving worden niet in rekening gebracht, maar zitten vervat in het hosting tarief. Prestaties gelinkt aan het overnemen van computers op afstand (bv. om op de betreffende computer mailboxen in te stellen of uitleg op afstand te geven, …) worden steeds aangerekend. Indien een medewerker van Luyten.Website zich dient te verplaatsen, dan worden er verplaatsingskosten aangerekend. De tarieven, zoals vastgelegd op het moment van het aangaan van het contract kunnen teruggevonden worden in de “Prijslijst”.

4. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Luyten.Website opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Luyten.Website en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Facturen betreffende de activatie of verlenging van diensten worden aangerekend vóór de activatie of vóór de aanvang van de verlenging. Tenzij expliciet anders afgesproken, worden alle uitgevoerde betalende interventies maandelijks gegroepeerd en gefactureerd aan het overeengekomen tarief. Alle facturen worden steeds verstuurd naar het e-mailadres van de contactpersoon. Indien gewenst, kan de factuur ook op papier opgestuurd worden ter attentie van de contactpersoon. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 21 kalenderdagen na de factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Luyten.Website behoudt zich het recht voor om alle ondersteuning volledig of gedeeltelijk op te schorten, indien de factuur niet op de vervaldatum is betaald. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Klant en/of Luyten.Website om de ontbinding van de overeenkomst en, eventueel met schadevergoeding, te vorderen op grond van artikel 1184 BW. Bij elke laattijdige betaling door de Klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 65,00 EUR. Alle diensten die Luyten.Website levert zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd. Daardoor is het herroepingsrecht niet mogelijk en bevestigt de Klant dat hij het herroepingsrecht niet kan uitoefenen.

5. Ontbinding van de overeenkomst

Luyten.Website kan te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract of een deel van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de Klant meer dan 30 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum tenzij de Klant de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd. Ook bij schending van één van de bepalingen in artikel 7 door de Klant of gebruiker, kan Luyten.Website te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden. Dit betekent dat de domeinnaam, hosting account of server van de Klant buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Klant en/of Luyten.Website om de ontbinding van de overeenkomst en, eventueel met schadevergoeding, te vorderen op grond van artikel 1184 BW.

6. Registratie van domeinnamen en activiteit van webhosting

Het correct uitvoeren van de betaling door de Klant en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van Luyten.Website is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Klant van de domeinregistratie door Luyten.Website. Als zou blijken dat Luyten.Website de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de Klant, bv. door foutieve informatieverstrekking door de Klant, is de Klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 25 EUR te betalen aan Luyten.Website, onverminderd het recht van Luyten.Website om een grotere schadevergoeding te vorderen. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). De Klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat Luyten.Website hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst Luyten.Website naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. Luyten.Website draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz… De Klant zal Luyten.Website telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant.

7. Ongeoorloofd gebruik

Ook als de Klant niet de gebruiker is, blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde dienst of het geleverd goed. Bij misbruik van de geleverde dienst of het geleverd goed, behoudt Luyten.Website zich het recht voor om de toegang tot deze diensten of goederen tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Klant. Luyten.Website begrijpt onder misbruik en verbiedt onder meer expliciet doch niet uitsluitend het volgende op al haar systemen, ongeacht het goed of de dienst:

– Onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk;

– Het versturen van spam (ongevraagde e-mail);

– Het gebruik van de systemen om onwettige activiteiten uit te voeren;

– Alle (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving; 

– Het opstarten van processen op de servers of systemen waar de gebruiker geen beheerderstoegang heeft;

– Het uitvoeren van taken of bewerkingen dewelke schade of hinder kunnen veroorzaken tot de systemen of voor andere gebruikers.

Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van Luyten.Website is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door Luyten.Website wordt gehost. Voor opt-in mail(ing)s is er een limiet van 500 e-mails per 24 uur. Luyten.Website heeft het recht de door de Klant/gebruiker geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene gebruikersvoorwaarden mogelijk geschonden worden. Wanneer aan Luyten.Website door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de Klant er zich van bewust zijn dat Luyten.Website zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de informatiemaatschappij. Luyten.Website behoudt zich alsdan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. Luyten.Website kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de Klant, wat ook de schade moge zijn. Alle schade en kosten die Luyten.Website heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de gebruiker of Klant, of door een schending van de voorwaarden door de gebruiker of Klant, zullen verhaald worden op de Klant. Luyten.Website is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de Klant wordt verwacht de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up-to-date te houden.

8. Aansprakelijkheid – verantwoordelijkheid – verzekering

Projectverantwoordelijkheid

Luyten.Website zal haar bijstandsopdracht – dewelke in essentie een inspanningsverbintenis betreft –  naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt. Vermits Luyten.Website in huidige overeenkomst enkel bijstand levert, berust de projectverantwoordelijkheid volledig bij de Klant.

 

Aansprakelijkheid

Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel, kan Luyten.Website slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de Klant kan bewijzen dat Luyten.Website of diens aangestelde een zware fout of grove nalatigheid heeft begaan.

Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel is Luyten.Website op geen enkele wijze ten opzichte van de Klant of ten opzichte van derden aansprakelijk voor incidentele of onrechtstreekse schade, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of grove nalatigheid die door Luyten.Website of diens aangestelde werd begaan. Als incidentiele of onrechtstreekse schade kwalificeren zich onder meer gederfde inkomsten en winsten, verlies van Klanten, verlies van contracten.

Indien Luyten.Website aansprakelijk zou worden gesteld, dan kan het bedrag van haar aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant nooit meer bedragen dan het totale bedrag dat de Klant heeft betaald op grond van dit contract tijdens de uitvoering waarvan de schade werd veroorzaakt.

Tenzij uit de specifieke opdrachtomschrijving anders blijkt, rust er op Luyten.Website een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit impliceert dat Luyten.Website op geen enkele wijze een welbepaald resultaat garandeert, zodat zij niet aansprakelijk kan worden gesteld indien de uitvoering van de opdracht niet het door de Klant verhoopte resultaat zou opleveren.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Klant Luyten.Website in eventueel geval slechts aansprakelijk kan stellen tot 3 maanden na beëindiging van de opdracht waarop de vordering betrekking zou hebben. Ook voor eventuele vorderingen van derden na deze datum is de Klant verantwoordelijk.

9. Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Luyten.Website, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummers, voorkeurstaal, geboortedatum). Luyten.Website zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken binnen het kader van de overeenkomst en de hieraan verbonden diensten. Luyten.Website kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten en aan haar externe leveranciers partners om de dienstverlening te kunnen verzekeren. Met deze externe leveranciers heeft Luyten.Website een verwerkersovereenkomst afgesloten opdat deze data ook enkel en alleen gebruikt mag worden in dit kader. Luyten.Website kan deze gegevens, na expliciete goedkeuring van de Klant, tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Luyten.Website toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. De Klant is ervoor verantwoordelijk voor de correctheid en voor het bijwerken van de contact- en/of persoonsgegevens om op die manier de correctheid van de gegevens te waarborgen. De klant kan zijn contactgegevens kosteloos laten wijzigen door contact op te nemen met Luyten.Website via het e-mailadres admin@luyten.website. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Luyten.Website en de privacyrechten van de Klant, is beschikbaar in het Privacy Beleid van Luyten.Website op haar website https://www.luytenwebsite.be/privacy. Luyten.Website kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de feedback van klanten en veranderingen in onze producten en diensten weer te geven.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Luyten.Website en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Luyten.Website of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luyten.Website de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van Luyten.Website of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Luyten.Website staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Luyten.Website geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

11. Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst gesloten met Luyten.Website voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Luyten.Website. Indien een bepaling van een met Luyten.Website gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan Luyten.Website worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan Luyten.Website de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant.

12. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze overeenkomst gesloten met Luyten.Website is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Gent.

 

Laatste update: 24 april 2018.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.